ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של לירון לוי עיצוב שיער(להלן: “מועדון הלקוחות” או “המועדון“),

המיועד ללקוחות לירון לוי עיצוב שיער (להלן: “רשת החנויות” או “הרשת“)

וללקוחות אתר האינטרנט של לירון לוי עיצוב שיער הנמצא בכתובת https://lironlevi.co.il/

(להלן: “אתר האינטרנט” או “האתר“).

כללי

תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות, וכל אדם המצטרף כחבר במועדון הלקוחות מסכים,

מקבל על עצמו ומאשר, בעצם הצטרפותו למועדון, את כללי תקנון זה,

ומתחייב לפעול על פיו במשך כל תקופת חברותו בתקנון.

תקנון המועדון העדכני יפורסם באתר האינטרנט, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת,

לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

החל ממועד השינוי יחייב נוסחו החדש של התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הנו זה שיהיה מצוי באתר העסק.

הצטרפות וחברות במועדון

ההצטרפות למועדון הלקוחות מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד,

הזכות הניתנות מכוחה, הנה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או שימוש על ידי אחר, למעט קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

כדי להצטרף למועדון הלקוחות יש למלא טופס הצטרפות למועדון ובמסגרתו למלא פרטיים אישיים כמפורט בטופס ההצטרפות.

ניתן להצטרף למועדון באמצעות אתר האינטרנט, תוך מילוי טופס ההצטרפות במקום במתאים לכך באתר.

חבר המועדון מאשר כי ימסור לחברה פרטים מלאים, נכונים ועדכניים, וכי יעדכן את החברה על כל שינוי שיחול בפרטיו.

החברה תהיה רשאית לדחות בקשת הצטרפות במידה ולא נמסרו

פרטים ו/או נמסרו פרטים חלקיים ו/או בלתי ברורים ו/או קריאים.

ההצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום .

מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי חבר בגין הצטרפות

ויהיה תקף למצטרפים חדשים למועדון ולחברים שיבקשו להאריך את חברותם, החל ממועד פרסום התקנון המעודכן.

הטבות המועדון

ההטבות לחברי המועדון הינן אישיות ומוגבלות ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים.

יודגש כי, ההטבות אינן ניתנות להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר, למעט קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

קבלת ההטבות מכוח החברות במועדון, מותנית בהזמנה באתר

הזמנה מעת לעת, לאירועי לקוחות שהחברה מפיקה, שבהם יינתנו הנחות מיוחדות, מתנות, יערכו השקות חדשות וכו’.

מובהר כי אין באמור לעיל כדי לחייב את החברה להפיק אירועים ו/או להעניק הנחות ו/או הטבות באירועים כאמור.

ההטבות כאמור הנן לשימוש אישי בלבד, והן אינן ניתנות להעברה, אלא כאמור בתקנון זה.

פרסום ודיוור לחברי המועדון

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר, בחתימתו על טופס ההצטרפות למועדון, מסכים ומאשר חבר המועדון,

כי ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ו/או פרטיו האישיים לחברה,

וכי כל מידע הנמסר על ידו לחברה, נמסר מרצונו החופשי ובהסכמה, וכן כי הוא מסכים לכך שפרטיו,

המידע שמסר לחברה וכל מידע שנאסף ו/או הופק לגביו, ישמרו במאגרי המידע של החברה.

חברי המועדון זכאים לקבלת דיוור מהחברה,

לרבות בהודעות דוא”ל, SMS ו/או בכל דרך אחרת אשר אושרה על ידי החבר,

והכל בכפוף להוראות כל דין. התמונות המופיעות בדיוורים השונים, הינן להמחשה בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות

מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS , דואר, דואר אלקטרוני, ו/או כל דרך אחרת.

חברי המועדון רשאים לבקש בכל עת הפסקת משלוח .

מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהיה רשאית לשלוח אל חברי המועדון

מעת לעת הודעות עדכון ו/או מידע תפעולי, שאינן מהוות דיוור פרסומי, באמצעות הודעות סמס, דואר-אלקטרוני וכיו”ב.

שונות

בכל נושא הקשור במועדון הלקוחות, לרבות כל פרט ו/או הבהרה ו/או שאלה בקשר אליו,

ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת באמצעות הקישור צור קשר.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים

כלשהם בכל אמצעי המדיה תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר וענין.

תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.